ไปบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าขมเว็บไซต์

279229
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
61
339
762
276377
4902
18518
279229

ไอพีของคุณ : 44.220.44.148
ปี-ด-ว ชม:26

ข้อมูลการให้บริการ

แผนงานที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กิจกรรมประกอบด้วย

..........งานคณะกรรมการ
          ๑) งานคณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด โดยมีผู้ว่ารายการจังหวัด
เป็นประธานและหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
          ๒) งานสำรวจ ตรวจสอบ และติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
          ๓) การจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
          ๔) งานขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น
          ๕) การติดตามผลการดำเนินงาน

แผนงานที่ ๒ การประกาศสำรวจ วิเคราะห์พื้นที่ที่มีคุณค่า ควรแก่การประกาศเขตอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมศิปกรรม

         
๑) การศึกษา สำรวจ วิเคาระห์พื้นที่ที่มีคุณค่า ควรแก่การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม
          ๒) การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

แผนงานที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของหน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกิจกรรม ประกอบด้วย

         
 ๑) การจัดทำนโยบาย แผนงาน แนวทาง มาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรม
          ๒) การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม อาทิ
การอบรม การประชุม สัมมนา การประชุมทางวิชาการ
          ๓) การพัฒนาศักยภาพของหน่วยอนุรักษ์ฯ

แผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

          ปัจจุบันหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฎฯ จำนวน ๓๐ แห่ง โรงเรียน จำนวน ๔๒ แห่ง และวิทยาลัยพลศึกษา จำนวน ๓ แห่ง เพื่อให้หน่วยอนุรักษ์ฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประิสิทธิผลอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหา ที่ต้นเหตุ การดูแล รักษา การควบคุมและป้องกัน รวมทั้งการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลโดยมีเป้าหมายที่จะ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา

Copyright © 2024 anurakkorat Rights Reserved.