ไปบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าขมเว็บไซต์

248925
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
188
520
6403
241725
8067
4834
248925

ไอพีของคุณ : 44.200.27.215
ปี-ด-ว ชม:22

 

โครงสร้างหน่วยงาน
สังกัด/หน่วยงาน

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          " หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบมาตรการเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี "

 
สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
Natural and Cultural Environmental Conservation Division
           
สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นหน่วยงานในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดของหน่วยอนุรักษ์   สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ มาตรการเงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนงานโครงการและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี

 
กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
        กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงาน ระดับกองตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ รวม ๕ ประการ ดังนี้      
       ๑. เสนอแนะนโยบายแผนงานและโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
       ๒. กำหนดแนวทางแผนปฏิบัติการมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์รวมทั้งวางแผนการอนุรักษ์เฉพาะพื้นที่ และพื้นที่คุ้มครองเพื่อการอนุรักษ์
       ๓. ประสานงาน ประเมินผลติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการและแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ฯ
       ๔. ดำเนินงานตามพันธกรณีในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
       ๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา

Copyright © 2024 anurakkorat Rights Reserved.